Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller Helsingfors stads webbplats ”Idrott och Motion Helsingfors”. Webbplatsens adress är https://liikunta.hel.fi/.

Stadens mål

När det gäller tillgänglighet till digitala tjänster har Helsingfors stad som mål att uppnå minst nivå AA eller bättre enligt WCAG-anvisningarna, om det är rimligt.

Fullgörandestatus

Denna webbplats uppfyller lagstadgade kritiska tillgänglighetskrav enligt nivå AA i WCAG v2.1 med följande observerade brister.

Icke tillgängligt innehåll

Nedan angivet innehåll uppfyller ännu ej alla lagstadgade tillgänglighetskrav.

Upptäckta brister

  • Översättningar av brister kommer att läggas till i juni

Rättning av brister

Strävan är att rätta till de observerade bristerna så att det är möjligt att använda webbplatsen med tangentbord och med hjälpmedel. De korrigerande åtgärderna förutsätter ändring av funktionsprincipen för det använda publiceringssystemet och påverkar alla webbplatser som använder samma system. Strävan är att genomföra korrigeringen så snart som möjligt i samband med en systemuppdatering.

Få uppgifter i tillgänglig form

Innehåll som inte kan nås på grund av nämnda brister kan begäras från upprätthållaren av denna webbplats. 

Informeringen inom kultur- och fritidssektorn ansvarar för webbplatsens tillgänglighet, växeln 09 310 1060.

Utarbetande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har utarbetats 18.4.2023 och är senast uppdaterad 25.5.2023.

Bedömning av tillgänglighet

Vid bedömning av tillgänglighet har följts Helsingfors stads arbetsanvisning och metoder som siktar till att säkerställa webbplatsens tillgänglighet i alla arbetsfaser.

Tillgängligheten är kontrollerad genom revision av en extern expert samt som egen bedömning.

Tillgängligheten är kontrollerad med hjälp av automatisk tillgänglighetskontroll samt manuell kontroll av webbplatsen och innehållet. Automatiska kontroller har utförts med användning av bedömningsverktyget Lighthouse i webbläsaren Google Chrome, webbläsartillägget axe från Deque Systems Inc. samt webbläsartillägget Siteimprove.

Missförhållanden som bedömningsverktygen rapporterat har kontrollerats och vid behov korrigerats.

Den externa expertrevisionen har utförts av Unicus Ab.

Uppdatering av tillgänglighetsutlåtande

Webbplatsens tillgänglighet kontrolleras genom kontinuerlig tillsyn när tekniken eller innehållet förändras, samt granskning med regelbundna intervall. Detta utlåtande uppdateras i samband med ändringar av webbplatsen samt granskningar av tillgänglighet.

Återkoppling och kontaktuppgifter

För webbplatsens tillgänglighet svarar

Informeringen inom kultur- och fritidssektorn ansvarar för webbplatsens tillgänglighet, växeln 09 310 1060.

Anmälan om ej tillgängligt innehåll

Om användaren upplever att kraven på tillgänglighet ändå inte uppfylls kan detta anmälas per e-post helsinki.palaute@hel.fi  eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute .

Begäran om uppgifter i tillgänglig form

Om användaren inte upplever sig få webbplatsens innehåll i tillgänglig form, kan användaren begära dessa uppgifter per e-post helsinki.palaute@hel.fi  eller med responsformulär på www.hel.fi/palaute . Strävan är att svara på förfrågan inom rimlig tid.

Rättsskydd för tillgänglighet, Verkställighetsförfarande

Om en person upplever att svar inte har erhållits på hans eller hennes anmälan eller förfrågan, eller om svaret inte är tillfredsställande, kan saken anmälas till regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för regionförvaltningsverket i Södra Finland finns detaljerad information om hur saken behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.xn--tillgnglighetskrav-ptb.fi/
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonväxel  0295 016 000
Öppet: må–fr kl. 8.00–16.15

Helsingfors stad och tillgänglighet

Helsingfors stad har som mål att vara en tillgänglig stad för alla. Stadens mål är att det ska vara så lätt som möjligt för alla stadsbor att röra sig och verka i Helsingfors och att alla innehåll och tjänster ska vara tillgängliga för alla.

Staden främjar tillgängligheten för digitala tjänster genom att förenhetliga publiceringsarbetet och ordna utbildning om tillgänglighet för sin personal.

Tillgänglighetsnivån för webbplatser följs upp kontinuerligt när webbplatserna underhålls. Observerade brister hanteras omedelbart. Vår strävan är att genomföra nödvändiga ändringar så snabbt som möjligt.

Handikappade och hjälpmedelsanvändare

Staden erbjuder rådgivning och stöd för handikappade och hjälpmedelsanvändare. Stöd kan fås på de rådgivningssidor som anges på stadens sidor och på telefonrådgivningen.

Godkännande av tillgänglighetsutlåtande

Detta utlåtande har godkänts 25.5.2023

Kultur och fritid

Helsingfors stad

Feedbackknappar kan inte visas

För att använda denna funktion måste du acceptera cookies från webbplatsen. Du kan ge feedback på den här sidan genom att aktivera statistikrelaterade cookies.