Nina Kaverinen

Specialsimkort

Anvisningar för ansökan om och kriterierna för beviljande av specialsimskort 

Specialsimkortet beviljas till personer med funktionsnedsättning och personer med långvariga sjukdomar som är bosatta i Helsingfors. Simkortet gäller ett år från inköpsdatumet i alla simhallar och friluftsbad i Helsingfors. Med specialsimkortet får du också använda gymmet i Östra centrums, Jakobacka och Britas simhallar och vid Simstadions friluftsbad.  

Kortet kostar 60 euro. Utöver detta behöver du ett personligt passer- och kundkort, på vilket specialsimkortet laddas. Kundkortet kostar 4 euro. Kortet får användas högst en gång per dag (1 gång/dag). När du löser in kortet ska du förete skälen som ger dig rätt att få kortet och ett identitetsbevis. Vi gör inga återköp på kort som har laddats men inte använts. Missbruk av kortet leder till specialsimkortet annuleras. 

Specialsimkort säljs vid följande verksamhetsställen: 

Du kan ansöka om specialsimkortet på två sätt: 

Ansökningssätt 1: Köp specialsimkortet vid något av de ovan nämnda verksamhetsställena genom att visa upp ett identitetsbevis och något av följande i kassan: 
1. parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller parkeringstillstånd för personer med funktionshinder ELLER 
2. taxikort utfärdat för färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ELLER 
3. synskadekort ELLER 
4. ett FPA-kort med någon av följande koder: 

 • Astma, KOL, kod på FPA-kort 203 
 • Diabetes, kod på FPA-kort 103 
 • Muskelsjukdom, kod på FPA-kort 108 
 • Multipel skleros (MS), kod på FPA-kort 109 eller 303 
 • Parkinsons sjukdom, kod på FPA-kort 110 
 • Psykiatriska sjukdomar, kod på FPA-kort 112 eller 188 
 • Reumatism, kod på FPA-kort 202 
 • Kranskärlssjukdom, kod på FPA-kort 206 
 • Hjärtsvikt, kod på FPA-kort 201 

Ansökningssätt 2: Vissa personer med funktionsnedsättning och personer med långvariga sjukdomar kan få ett specialsimkort utfärdat på grundval av ett medicinskt utlåtande av vilket diagnosen, invaliditetsgraden eller invaliditetsklassen tydligt framgår. Följande personer med funktionsnedsättning eller långvariga sjukdomar har rätt till specialsimkort: 

 • Barn och ungdomar med funktionsnedsättning, långvariga sjukdomar och särskilda behov
  • medicinskt utlåtande 
 • CP-skada (diagnoskod G80)
  • FPA:s beslut om vårdbidrag eller medicinskt utlåtande 
 • Progressiva sjukdomar i centrala nervsystemet (diagnoskoderna G10–G13)
  • medicinskt utlåtande 
 • Intellektuell funktionsnedsättning
  • utlåtande från specialomsorger om utvecklingsstörda, FPA:s beslut om vårdbidrag med uppgift om intellektuell funktionsnedsättning eller annat medicinskt utlåtande 
 • Muskelsjukdomar (diagnoskoderna G70–G73)
  • medicinskt utlåtande 
 • Multipel skleros (diagnoskod G35)
  • medicinskt utlåtande 
 • Tillstånd efter polio
  • medicinskt utlåtande 
 • Psykiatriska sjukdomar (diagnoskod F32.2 eller F33.2)
  • medicinskt utlåtande 
 • Bestående men till följd av en skada eller sjukdom som orsakar nedsatt rörlighet, invaliditetsgrad minst 55 % eller invaliditetsklass 11
  • medicinskt utlåtande, invaliditetsgrad tydligt definierad 
 • Bröstcancer (personer som opererats för bröstcancer)
  • medicinskt utlåtande 

Med ansökningssätt 2 kan du ansöka om specialsimkort från idrottsservicen med en fritt formulerad ansökan. I ansökan ska kundens namn och hemadress uppges och till ansökan ska ett medicinskt utlåtande av vilket diagnos, invaliditetsgrad eller invaliditetsklass tydligt framgår bifogas.  Vid simhallarnas kassor behandlas inte medicinska utlåtanden.  

Handläggningstiden för ansökan är vanligtvis 2–3 veckor. Svaret skickas till kunden per post och kunden ska visa upp svarsbrevet i kassan i något av stadens simhallar när hen löser in specialsimkortet. Svar skickas inte via e-post. När specialsimkortet har utfärdats på grundval av ett medicinskt utlåtande ska kunden förnya sin ansökan vart femte år. Idrottsservicen sparar inte medicinska utlåtanden, utan dessa returneras till kunden eller förstörs på adekvat sätt efter att ansökan har behandlats.  

Fritt formulerad ansökan jämte bilagor ska skickas till följande adress: 

Helsingfors stad, Idrottsservicen 
specialsimkortsansökan 
PB 51400 
00099 Helsingfors stad 

Om du vill lämna in din ansökan elektroniskt kan du skicka ett e-postmeddelande till erityisuimakortti(at)hel.fi. Ange i meddelandet att du vill ansöka om ett specialsimkort. Vi skickar dig ett e-postmeddelande via en krypterad kanal och du kan skicka in din specialsimkortsansökan jämte bilagor genom att svara på detta meddelande.  

Behov av assistent 

Efter prövning kan kunden beviljas ett specialsimkort 2, vilket ger en vuxen kund rätt att ha med sig en assistent. Om kunden behöver två assistenter kan hen beviljas ett specialsimkort 3, som ger rätt att ha med sig två assistenter. Assistentkorten hämtas alltid från idrottsservicen (2). Assistentbehovet ska framgå av det medicinska utlåtandet. Assistenten ska alltid vara med i simhallen när kunden använder specialsimkort 2 eller 3 och assistera kunden i simhallens lokaler på det sätt som behövs. 

Om kunden har ett specialsimkort utan rätt till assistent kan assistentbehovet också påvisas vid simhallens kassa med ett funktionshinderkort med koden A, HRT:s ”rätt till ledsagare”-kort eller social- eller hälsovårdens skriftliga intyg om personlig assistent. 

Assistenten får engångstillträde från simhallens kassa. 

Assistenten för kunder i skolåldern och äldre ska vara av samma kön som kortinnehavaren, om det inte finns ett unisex-omklädningsrum i simhallen (= samma omklädningsrum för personer av olika kön). 

I följande simhallar finns ett unisex-omklädningsrum: 

 • Östra centrums simhall (ingen bastu) 
 • Britas simhall (endast för en kund + assistent åt gången) 
 • Tölö simhall (ingen bastu) 
 • Backasbrinkens simhall (ingen bastu) 
 • Nordsjö simhall (bokas separat) 

Tillgänglighetsinformationen för idrottsanläggningarna finns på webbplatsen: servicekarta.hel.fi. Du kan också fråga om tillgängligheten direkt i simhallen. 

Mer information om specialsimkortet eller ansökningsförfarandet fås via e-post på erityisuimakortti(at)hel.fi eller telefonledes hos idrottsplaneraren, tfn 09 310 87509 (telefontider mån. och tors. kl. 14–16). 

Sivun palautenappeja ei voida näyttää

Toiminnon käyttämiseksi vaaditaan, että hyväksyt sivuston evästeet. Pääset antamaan palautetta tästä sivusta sallimalla evästeasetuksista tilastointiin liittyvät evästeet.